OTSINGUKATALOOGID

E-kataloog ESTER – Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog.

ISE – artiklite bibliograafiline andmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal.

Rahvusraamatukogu Otsinguportaal – Võimalus otsida infot ühest või mitmest andmekogust samaaegselt. Täistekstid ja artikliviited välis- ja eestimaistest andmekogudest.

DIGITEERITUD MATERJALID

DEA – vanemate digiteeritud eesti ja väliseesti ajalehtede andmebaas.

DIGAR – Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele (võrguväljaanded, trükieelsed failid, füüsilisel kandjal e-teavikud (CD-ROM) ja trükiste digiteeritud koopiad)

EEVA – Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu. Võimaldab ligipääsu Eesti kirjandusloo seisukohalt olulistele vanadele haruldastele tekstidele. Tekstikogu hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani

SAAGA – veebikeskkond, mis sisaldab Rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikaid.

MUUD ANDMEBAASID JA INFOALLIKAD

AIS – Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta.

BERTA – Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

BIE – Eesti Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis kajastab alates 1991. aastast Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, eesti õigusteadlaste töid ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi, sisaldades õigusalaste raamatute, ajakirja- ja kogumikuartiklite ning bakalaureus-, magistri- ja doktoritööde andmeid.

Eesti Rahvaluule – sisaldab informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta (sh. sõnamängud, vanasõnad, piltmõistatused, Eesti regilaulude andmebaas, Eesti kõnekäändude andmebaas jpm.)

EFIS – Eesti filmi andmebaas

E-Kultuuripärand – Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav

ELLU – Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkond

EMS – Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodika, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

ERB – Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

ERNI – kirjandusloo õppeprogramm, mis esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925.

ESTLEX – Õigusaktide andmebaas

ESTONICA – Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

FIS – Filmiarhiivi infosüsteem

FOTIS – Rahvusarhiivi fotode andmebaas

Kodulugu – Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem.

Kultuurimälestiste riiklik register – Registrist leiate informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.

MUIS – Muuseumide infosüsteem

Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

Riigi Teataja – Sisaldab Riigi Teatajas avaldatud dokumente, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekste.

Tsitaadid.ee – suurim eestikeelsete tsitaatide, aforismid, mõtteterade ja vanasõnade kogumik internetis.

VAU – Virtuaalne uurimissaal, mis koondab Rahvusarhiivi kogud, andmebaasid ja teenused.

X